Cercador

La finalitat d’aquest cercador és permetre consultar la morfologia d’un mot al DISC i enllaçar a diversos diccionaris per poder consultar-ne el significat. Això facilita verificar si un mot és correcte o incorrecte.

Clicant les icones pots consultar la definició de l’arrel del mot que has cercat a tres diccionaris diferents: el DIEC2 (Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans), al Gran diccionari de la llengua catalana de l’Enciclopèdia Catalana o al Viccionari, el diccionari lliure de sistema wiki, germà de la Viquipèdia.

Si després de consultar un mot (tenint en compte que el diccionari de referència emprat és el DIEC) considereu que cal esmenar-lo, informeu-nos-en! Es corregirà en la següent versió del DISC.

Si només desitgeu validar paraules, feu servir, per exemple, el VISC, dona el resultat de forma immediata, permet consultar diversos mots simultàniament i no consumeix tants recursos.