Arxiu de versions

Teniu disponible l’arxiu de versions del DISC.

Recomanem baixar la versió vigent, però si voleu estudiar l’evolució del DISC, us oferim totes les versions.

DISC 2.99.999 (versió en elaboració)

 • consulteu la pàgina d’errades per saber els errors que tenim detectats i que seran corregits en la propera versió.

DISC 2.7.15 (27/9/2010, versió vigent)

 • els verbs «lligar» i «relligar» ara tenen assignat el model 14 («afegir). Això fa apareixer les formes LLIG i RELLIG, que havien desaparegut.
 • s’han aplicat les esmenes introduïdes en el DIEC el maig de 2019. Els canvis que afecten al joc, són:
  • s’han afegit els mots «bevible», «bitcoin», «bo», «capaltard», «deadjectival». «deadverbial», «entesos», «enya», «fet», «homuncle», «lepisma», «nano» i «pàixer».
  • s’ha modificat la grafia del mot «cospinera» (abans «cuspinera»), «diesfenoedre» (abans «disfenoedre»), «diesfenòedre» (abans «disfenòedre), «diesfenoide» (abans «disfenoide») i «ulvöespinel·la» (abans «ulvöspinel·la»).
  • el mot «blaugrana» ara també accepta el plural «blaugranes».

DISC 2.6.14 (7/10/2018)

 • s’han afegit els mots «mangrana» i «mangraner» presents a les esmenes d’abril 2017.
 • el mot «milanta» es considera invariant. No genera forma plural.
 • el verb «adir» es considera incoatiu (model 112, com «servir»). Cal tenir en compte que el verb «adir-se» segueix flexionant com «dir».
 • els verbs «amigar-se», «enfigar-se» i «entrigar-se» ara fan la 1a forma d’indicatiu balear acabada en -c. P. ex. «enfic» (com la resta de verbs acabats en -igar).
 • l’entrada «gatamèus» perd el diacrític.
 • les formes «fóra», perden el diacrític.
 • s’han afegit les entrades «sensefeina» (invariable) i «isoespín» (plural -ins).
 • s’han afegit les partícules de les locucions «a l’encop», «a l’engròs», «a l’inrevés», «a l’uf», «d’amagatons», «d’amagatotis», «d’antuvi», «d’entreguerres», «d’esquitllèbit», «d’esquitllentes» i «d’estranquis». Alguns d’aquest mots ja els teníem per altres entrades (p. ex. «uf») però alguns són nous al DISC.

DISC 2.6.13 (19/10/2017)

 • s’han aplicat les esmenes introduïdes en el DIEC l’abril de 2017.
 • s’han aplicat els canvis d’ortografia de 2017. La grafia antiga ja no es considera vàlida.
 • s’han afegit les formes del plural dels punts cardinals: «nords», «suds», «ests» («estos») i «oests» («oestos»)
 • s’ha corregit la forma singular de les entrades: «anacantins», «antilopins», «caprins», «catarrins», «cicadofitins», «clinopiroxens», «coniferofitins», «crocodilians», «demosponges», «dinoflagel·lades», «dinoflagel·lats», «equisetofitins», «escatosos», «filicofitins», «licofitins», «magnoleofitins», «nemertins», «opilions», «ortopiroxens», «pesabebès», «pirenolíquens», «piroxens», «platirrins», «pseudoescorpins», «psilofitins», «riniofitins», «rugosos», «silicoflagel·lades», «silicoflagel·lats» i «traquilins».
 • s’ha corregit el model flexiu 20, 35, 38, 42, 73, 77, 90, 95 i 138
 • els verbs acabats en «-igar» fan la 1a forma del present d’indicatiu balear acabada en «-c», seguint la gramàtica de l’IEC 2017.
 • s’ha canviat la flexió del verb «omplir», seguint la GIEC 2017.
 • els models 150, 151 i 195 («acudir», «consentir» i «escollir», respectivament) ara fan flexió pura i incoativa, seguint la GIEC 2017.
 • s’ha repassat i corregit la flexió dels verb dir, seguint la GIEC 2017
 • s’ha repassat i corregit la flexió dels verb dur, seguint la GIEC 2017

DISC 2.5.12 (20/9/2015)

 • els verbs «apreuar», «creuar», «desempouar», «desencauar», «desencreuar», «desenseuar», «empouar», «encauar», «encreuar», «enseuar», «entrecreuar», «espeuar», «pouar», «preuar», «repeuar» tenen assignat el model 48 en comptes del 26. Aquest error no afecta al joc, però genera formes ortogràficament incorrectes.
 • el model 48 («crear») no genera correctament la 3a persona del singular del present de subjuntiu. Aquest error no afecta al joc, però genera formes ortogràficament incorrectes.
 • l’entrada «alfarràs» fa plural «alfarrasos», segons el model 215. Es tracta d’una errada del diccionari. Assignem el model 218, «alfarrassos».
 • s’han aplicat les esmenes del publicades per l’IEC el juliol de 2015 que afecten a l’escrable.

DISC 2.4.11 (sense publicar)

 • el model 17, «aparèixer»,  no genera correctament la forma de l’infinitiu.
 • el verb «escollir» té doble flexió, pura i també incoativa, hi assignem el model 195.
 • el model 328, «flonjo» no flexiona correctament la forma del femení plural.
 • les formes del present de subjuntiu del II model de conjugació regular («tèmer» / «perdre») acabades en –iguem i –igueu no apareixen en la versió vigent (4a) de la proposta d’estàndard oral de la llengua catalana. Aquest canvi afecta a tots els models derivats: 22, 29, 32, 40, 43, 87 i 98.

DISC 2.4.10 (6/3/2013)

 • el verb «heure», model 79, no es flexionava correctament.

 DISC 2.4.9 (28/2/2013)

 • els mots «annex», «biconvex», «complex», «concavoconvex», «connex», «convex», «deflex», «gavatx», «guerx», «heterodox», «incomplex», «inconnex», «inflex», «lax», «ortodox», «perplex», «planoconvex», «reflex», «retroflex» i «romanx» fan el masculí plural acabat en -os.
 • «bingo» i uns pocs mots més que són interjecció i substantiu masculí tenien les categories gramaticals de les accepcions intercanviades. Aquest error no afectava a les formes generades.
 • s’han aplicat les esmenes del publicades per l’IEC el 27/2/2013 que afecten a l’escrable. Per exemple:
  • s’han afegit els mots «ademusser, «aiorí», «anxovat», «blog», «bloguer», «ceretà», «cirater», «enguerí», «formiguerenc», «politòleg»,  «politologia»,   «requenenc»,   «triatleta»,   «villener»,  i «xelvà», juntament amb els seus derivats.
  • s’ha afegit el femení d’«halogen» i el seu plural: «halògena» i «halògenes».
  • es consideren invariables els mots «capricorn», «escorpió», «jiddisch», «leo», «libra»,  «patatuf», «patapluf», «pataplum» i «patapuf», «sagitari» i «taure».
  • s’ha suprimit el mot «laurenci».
  • s’han modificat les categories gramaticals assignades segons les esmenes.

DISC 2.0.8 (3/2/2013)

 • el plural de «baró» és «barons».
 • el verb «ressentir-se» segueix el model 11, i no pas el 112.
 • tots els models incoatius de la 3a conjugació accepten la forma amb radical incoatiu+x a la 2a persona del present d’indicatiu (serveixs, pateixs, afegeixs, penedeixs, fereixs,…)

DISC 2.0.7 (29/10/2012)

 • Els verbs «establir», «preestablir», «reblir», «restablir» i «suplir» han de seguir el model flexiu 6.
 • Els verbs «advenir», «avenir», «contravenir», «convenir» i «desconvenir» és incorrecte han de seguir el model flexiu 13.
 • Els verbs «desmerèixer» i «merèixer» han de seguir el model flexiu 56.
 • Els verbs «intervenir» i «revenir» han de seguir el model flexiu 64.
 • El verb «sofrir» ha de seguir el model flexiu 113.
 • Corregit un error dels models verbals 60 «dur» i 160 «endur-se» que afectava a dues formes verbals.

DISC 2.0.6 (11/9/2012)

 • Els adjectius següents tenen un codi flexiu assignat incorrecte. Han de tenir un codi 302, atès que fan el masculí plural -os.

advers, convers, convuls, cors, dens, dextrors, dispers, divers, espars, excels, extens, extrors, fals, hipertens, hipotens, immens, immers, indefens, inextens, insuls, intens, intons, intrors, invers, mans, pervers, preexcels, propens, sinistrors, suspens, tens i transvers

 • El codi flexiu assignat al substantiu «sis» és incorrecte. Ha de tenir un 202, atès que fa el plural «sisos».

DISC 2.0.5 (28/8/2012)

 • Corregit el model flexiu 98, «penedir-se»
 • Corregit el model flexiu 115, «tenir/tindre»
 • Corregit el model flexiu 121, «venir/vindre»

DISC 2.0.4 (1/8/2012)

 • Corregit el model flexiu 5, «acollir», que afectava a «sortir» i derivats
 • Corregit el model flexiu 17, «aparèixer»
 • Corregit el model flexiu 20, «asseure»
 • Corregit el model flexiu 24, «caber/cabre»
 • Corregit el model flexiu 38, «confondre»
 • Corregit el model flexiu 77, «fondre»
 • Corregit el model flexiu assignat a «altressí», fa plural «altressís».

DISC 2.0.3

 • Corregides 3 formes d’imperatiu del model 16, «anar».

DISC 2.0.2

 • Corregit el model flexiu 48
 • Corregida l’assignació d’uns quants verbs del 48 cap al 84
 • Corregit l’infinitiu d’irèixer-se i merèixer
 • Corregit del plural de mixt i sext
 • Corregit el model assignat al verb ujar
 • Corregit el model flexiu 106
 • Corregits els models flexius de fer i contrafer

DISC 2.0.1

 • Corregits els models flexius dels verbs dur i endur-se
 • Corregides les formes balears i alguereses IPR1 dels verbs acabats en -quar (error produït per un mal ús del Perl)

DISC 2.0.0

 • Primera versió pública del projecte DISC. Tenia més errors dels desitjats pera una versió inicial.

DANOSC

 • Embrió del DISC, vigent des de març del 2009 a maig del 2012. Es va elaborar fent servir el corrector ortogràfic de Softcatalà.